Prosimy rodziców (opiekunów) o zapoznanie się z regulaminem obozu 2017. Przed wyjazdem kierownik obozu będzie miał listę imienną z oświadczeniem (podpis) o zapoznaniu się z regulaminem.

ORGANIZATOR: POMORSKA AKADEMIA AIKIDO

Nadrzędnym celem organizatora jest zapewnienie uczestnikom obozu jak najlepszego wypoczynku w odpowiednich i przede wszystkim bezpiecznych warunkach. Prosimy pamiętać, że wyjazd zbiorowy łączy się z przestrzeganiem społecznych zasad współżycia i współpracy w grupie. Aby zapewnić wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek, ustaliliśmy poniższe zasady uczestnictwa określone niniejszym Regulaminem Obozu.

Uczestnik zobowiązany jest do:

 1. Wykonywania poleceń kierownika i wychowawców obozu.
 2. Przestrzegania wewnętrznych regulaminów ośrodka, obiektów sportowych i stołówki.
 3. Przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na obozie: regulamin obozu, BHP, regulamin kąpieli, p.poż, regulaminu wycieczek itp.
 4. Przestrzegania ramowego rozkładu dnia: punktualnego przybywania na posiłki i zbiórki, obowiązkowego udziału w treningach, imprezach i zajęciach obozowych, przestrzegania ciszy nocnej (w godz.: 2200 – 800).
 5. Dbania o porządek w pokojach i na terenie całego obiektu oraz dbania o higienę osobistą.
 6. Zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie kąpieli, opalania się, wycieczek (tj.: poruszania się w zwartym szyku prawą stroną chodnika, przekraczania jezdni w miejscu oznaczonym, zachowania szczególnej ostrożności przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu, wsiadania do kajaka, na rower itp), zajęć sportowo-rekreacyjnych, wyjść na ognisko, zabaw terenowych itp.
 7. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy wszelkich problemów zdrowotnych oraz niedogodności związanych z funkcjonowaniem ośrodka, relacji koleżeńskich, itp.
 8. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy wszystkich zauważonych przez siebie usterek i nieprawidłowości zagrażających zdrowiu i życiu.
 9. Zgłoszenie kierownikowi obozu lub wychowawcy faktu nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu przez innych uczestników obozu.
 10. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy kradzieży lub innego przestępstwa popełnionego na szkodę uczestnika obozu lub obsługi obozu.
 11. Bycia miłym i pomocnym dla innych uczestników obozu. Odnoszenia się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych osób oraz zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na obozie.

Uczestnikowi zabrania się:

 1. Niszczenia sprzętu będącego w dyspozycji obozu pod groźbą odpowiedzialności finansowej.
 2. Używania wulgarnych słów, nękania lub dokuczania innym uczestnikom obozu oraz zachowywania się w sposób agresywny.
 3. Samowolnego oddalania się od grupy, z terenu obozu, miejsca zajęć itp.
 4. Palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków odurzających (np. narkotyków).
 5. Używania otwartego ognia na terenie wszystkich obiektów obozu.
 6. Zawierania przypadkowych znajomości z osobami spoza uczestników i obsługi obozu.
 7. Spożywania innych niż przygotowanych w punkcie żywieniowym (stołówce ośrodka) posiłków.

Za nieprzestrzeganie regulaminu uczestnik może zostać ukarany, w zależności od wagi przewinienia:

 1. upomnieniem wychowawcy,
 2. upomnieniem kierownika obozu,
 3. ustną naganą,
 4. pisemną naganą z powiadomieniem rodziców,
 5. wydaleniem z obozu, bez zwrotu kosztów pobytu i przejazdu.

Dyscyplinarne skreślenie z listy uczestników obozu jest jednoznaczne z brakiem zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 24 godzin.

Za sprzęt elektroniczny (telefon, aparat fotograficzny, tablet itp.) zabrany na obóz kadra obozu nie odpowiada.

Wyznaczony czas połączeń telefonicznych uczestników obozu z rodzicami/opiekunami to okres ciszy poobiedniej. W każdym czasie rodzice/opiekunowie w sprawach bardzo ważnych mogą kontaktować z kierownictwem obozu pod numerem telefonu Bartosz Ciechanowicz tel. 608 731 015.

Odwiedziny dzieci mogą mieć miejsce tylko w uzgodnionym z organizatorem terminie. Poza dniem odwiedzin nie ma możliwości przebywania rodziców, lub kogoś z rodziny dziecka na terenie ośrodka.

W przypadku wyjazdu dziecka z obozu podczas trwania obozu z przyczyn nie zależnych od organizatora, spowodowanych decyzją rodziców lub prawnych opiekunów, organizację i koszty wyjazdu ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. Przekazywanie dzieci pod opiekę rodziców potwierdzane jest przez rodzica/opiekuna na piśmie.

Translate »
%d bloggers like this: