Regulamin

Niniejszy Regulamin PAA obowiązuje wszystkich uczestników zajęć aikido, zarówno osoby niepełnoletnie jak i pełnoletnie.

 • Organizatorem grupowych zajęć aikido dla dzieci i dorosłych jest Pomorska Akademia Aikido i Bartosz Ciechanowicz.
 • Organizator zajęć zapewnia, że grupowe zajęcia aikido dla dzieci i dorosłych prowadzone są zgodnie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa ćwiczących. Zajęcia prowadzą wyłącznie instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje wymagane do prowadzenia tego typu rekreacyjnych zajęć ruchowych.
 • Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Zajęcia prowadzone są w systemie grupowym z podziałem na dzieci i dorosłych. Zajęcia aikido w PAA mają wyłącznie charakter rekreacyjny z wykluczeniem jakichkolwiek zawodów lub rywalizacji sportowej.
 • W zajęciach dla dzieci mogą uczestniczyć dziewczęta i chłopcy w wieku od 5 do 13 lat (bez podziału na płeć). W zajęciach dla dorosłych może uczestniczyć młodzież (od 14 lat i bez podziału na płeć) i dorośli (bez ograniczeń wiekowych i bez podziału na płeć).
 • Wszyscy studenci PAA zobowiązani są godnie reprezentować PAA na zajęciach, pokazach, stażach, obozach jak i w życiu codziennym.
 • Udział we wszystkich zajęciach jest dobrowolny i może zakończyć się w dowolnym momencie roku, bez żadnych konsekwencji dla organizatora zajęć oraz uczestnika zajęć.
 • Zajęcia odbywają się w dwóch miastach: w Kołobrzegu i w Koszalinie zgodnie z obowiązującym w danym roku harmonogramem zajęć, tj. zgodnie z grafikiem zajęć umieszczonym na stronie www.aikido.kolobrzeg.pl lub www.aikido.koszalin.pl.
 • Nabór do nowej grupy prowadzi instruktor (sensei). Dopisanie się do grupy średniozaawansowanej i zaawansowanej odbywa się również u instruktora prowadzącego zajęcia. Szczegóły terminów naboru i zapisów znajdują się na stronie www.aikido.kolobrzeg.pl w dziale: zapisy do akademii.
 • W trakcie zajęć obowiązuje białe kimono lub w przypadku osób początkujących strój gimnastyczny (najlepiej długie spodnie i koszulka typu T-shirt). Ćwiczenia odbywają się na boso.
 • Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązują się do przestrzegania zasad higieny z zakresie: obcinania paznokci, związywania długich włosów, utrzymania czystości ciała, używania czystego stroju treningowego, zdejmowania w czasie treningu ozdób mogących zagrażać bezpieczeństwu współćwiczącego i nie używania środków odurzających. Ze względów higienicznych wszyscy uczestnicy zajęć aikido zobowiązują się zakładać klapki podczas opuszczenia sali ćwiczeń.
 • Akademia prowadzi zajęcia w całym roku szkolnym (od początku września do końca czerwca) w każdej ze zorganizowanych grup jeżeli ilość uczestników w jednej grupie wynosi minimum 10 osób i maksimum 30 osób. W przypadku mniejszej ilości uczestników, zajęcia prowadzone są co najmniej do końca okresu (do końca miesiąca), za który opłacone zostały składki członkowskie. Po tym terminie osoby uczestniczące w zajęciach mogą zostać przeniesione do jednej z innych prowadzonych przez PAA grup ćwiczebnych.
 • Warunkiem uczestnictwa dzieci w zajęciach aikido jest zgoda rodziców dla osób niepełnoletnich (jednorazowa deklaracja obowiązująca przez cały czas członkostwa w PAA). Deklaracja zgody jest pisemna i obejmuje wypełnienie trzech dokumentów:
 • oświadczenia zdrowotnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach w PAA (uczestnik uczęszczający na zajęcia zobowiązuje się przedstawić instruktorowi ważne zaświadczenie dotyczące stanu zdrowia. W razie nie przedstawienia aktualnego zaświadczenia zdrowotnego, instruktor oraz organizator zajęć nie bierze odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie się stanu zdrowia uczestnika będące następstwem jego udziału w prowadzonych zajęciach)
 • deklaracji członkostwa z pisemną akceptacją niniejszego Regulaminu
 • deklaracji odstępstwa lub przystąpienia do ubezpieczenia NNW (każde dziecko biorące udział w zajęciach w PAA powinno posiadać wykupioną we własnym zakresie polisę ubezpieczeniową NNW, która obejmuje ubezpieczonego ochroną min. w trakcie zajęć w PAA – polisa może być wykupiona poprzez organizatora zajęć z zastrzeżeniem, że koszty ubezpieczenia pokrywa uczestnik zajęć).
 • Uczestnik zajęć zostaje przyjęty na zajęcia do PAA na podstawie złożonych i podpisanych w/w dokumentów. Formularze wymaganych dokumentów są umieszczone na stronie www.aikido.kolobrzeg.pl lub do odbioru osobiście u prowadzącego zajęcia instruktora.
 • Na treningu uczestnik przebywa 45 minut (dzieci) i 60 min. (młodzież i dorośli) pod opieką instruktorską. Przed i po zajęciach niepełnoletni uczestnik pozostaje pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego i w żaden sposób nie podlega opiece instruktora i organizatora zajęć. Dotyczy to w szczególności czasu przebywania w szatni przed i po zakończeniu zajęć aikido.
 • W czasie zajęć ćwiczący ściśle wykonują polecenia instruktora (sensei), a opuszczenie sali ćwiczeń jest możliwe tylko po uprzednim zgłoszeniu prowadzącemu. Wszelkie kontuzje i inne przypadłości zdrowotne muszą być natychmiast zgłaszane prowadzącemu zajęcia i przez niego odnotowane, co jest warunkiem dalszych starań o ewentualne odszkodowanie z ubezpieczenia od NNW.
 • Wszyscy uczestnicy zajęć (ze względów bezpieczeństwa i metodyki) bezwzględnie stosują się do zaleceń i wskazówek instruktora (sensei). Odstępstwa od tego mogą skutkować wykluczeniem z treningu lub w skrajnych przypadkach skreśleniem z listy uczestników zajęć.
 • Za umyślne spowodowanie szkody materialnej przez uczestnika w czasie zajęć w PAA konsekwencje prawne oraz finansowe ponosi jego rodzic lub opiekun prawny.
 • Złamanie Regulaminu może być podstawą do wydalenia z uczestnictwa w zajęciach aikido w PAA.
 • Nowy uczestnik zajęć aikido pierwszy trening może odbyć bezpłatnie, przy czym odbywa się to za zgodą i na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego. Trener prowadzący zajęcia i organizator zajęć nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe w tym czasie urazy.
 • Zajęcia w PAA są odpłatne. Opłata miesięczna ma charakter abonamentowy i nie jest uzależniona od ilości zajęć w miesiącu. PAA nie zwraca pieniędzy za pojedyncze nieobecności uczestnika na zajęciach. Opłata miesięczna wynosi 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych), płatnych z góry za dany miesiąc do 10-tego każdego miesiąca. Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów wynajęcia sali, zakup środków dydaktycznych, apteczki i wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia. Uczestnik zajęć reprezentowany przez rodzica lub opiekuna prawnego zobowiązuje się do przestrzegania zasad płatności i terminowości dokonywania wpłat. Przy absencji ze względów zdrowotnych, dłuższej niż trzy tygodnie, opłata za treningi wynosi 100 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).
 • Ulga w opłacie za zajęcia aikido przysługuje trenującym rodzicom i dzieciom oraz trenującemu rodzeństwu. Ulga przysługuje również studentom uczelni wyższych. W każdym przypadku jest to obniżenie opłaty miesięcznej o 20 zł.
 • PAA zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie z tygodniowym uprzedzeniem uczestników.
 • Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczanie ich podopiecznych w materiałach promocyjnych zdjęć lub filmów z ich udziałem wykonanych podczas zajęć zobowiązane są do pozostawienia pisemnej informacji w Deklaracji.
 • Każdy nowy uczestnik zajęć aikido staje się członkiem PAA po opłaceniu jednorazowej składki tzw. wpisowego w wysokości 50 zł (dotyczy to wyłącznie osób początkujących, którzy po raz pierwszy deklarują chęć przynależności do PAA oraz uczestnictwa w zajęciach aikido). Dokonanie wpłaty jednoznaczne jest z nabyciem legitymacji członkowskiej, uzyskaniem prawa do udziału w egzaminach (na stopnie uczniowskie i mistrzowskie) oraz stażach treningowych z mistrzami sztuk walki organizowanych 2 razy w roku przez PAA.
 • 1-2 razy w roku PAA organizuje obozy rekreacyjno-treningowe dla dzieci i oddzielnie dla dorosłych. Uczestnictwo z obozach jest dobrowolne i odpłatne.